Činnosť spoločnosti
- Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore dorastové a všeobecné lekárstvo
- Školiace stredisko a školiteľ v odbore všeobecné lekárstvo
- Veľkoobchodná činnosť
- Maloobchodná činnosť
- Manežérske a IT poradenstvo
- Ekonomický softvér (podvoné účtovníctvo)
- Tvorba web-stránok
Oznamovacie povinnosti

Najneskôr do ôsmich dní je poistenec povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni:

*zmenu mena, priezviska, rodného čísla a zmenu trvalého pobytu,

*zmenu alebo vznik platiteľa poistného,

*skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia (§ 5 ods. 2 a 3) a vrátiť preukaz poistenca,

*skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť za neho poistné (§ 11 ods. 8 až 10),

*osoba, ktorá bola do účinnosti tohto zákona dobrovoľne verejne zdravotne poistená, je povinná do 15 dní od účinnosti tohto zákona vrátiť preukaz poistenca a európsky preukaz (ak ho mala vydaný) zdravotnej poisťovni, ktorá bola jeho príslušnou zdravotnou poisťovňou.

Oznamovacie povinnosti sa nevzťahujú na zamestnanca, za ktorého tieto skutočnosti oznamuje zamestnávateľ podľa § 24.

Za poistenca, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, je povinný oznámiť jeho zákonný zástupca a za maloletého poistenca jeho zákonný zástupca alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bol maloletý zverený do výchovy, 10) ak ďalej nie je ustanovené inak.

Poistenec, ktorý je zamestnancom, je povinný oznámiť zamestnávateľovi v deň nástupu do zamestnania a počas trvania zamestnania príslušnú zdravotnú poisťovňu (§ 6 ods. 5) a každú zmenu príslušnej zdravotnej poisťovne (§ 7 ods. 2); ak je zamestnancom u viacerých zamestnávateľov, je povinný uvedené skutočnosti oznámiť každému zamestnávateľovi.

Úmrtie fyzickej osoby alebo vyhlásenie za mŕtveho (§ 5 ods. 1) je povinný oznámiť úradu príslušný úrad poverený vedením matriky do ôsmeho dňa v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol vykonaný zápis do knihy úmrtí. Úrad je povinný úmrtie fyzickej osoby alebo vyhlásenie za mŕtveho oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do piatich dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvedel.

Platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou, je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla bankového účtu a zmenu dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov, do ôsmich dní odo dňa zmeny.

Život je pekný a stojí preto oň bojovať
Zdravie, ak ho máš, chráň si ho.
- Grafika
- Tvorba banerov
- Tvorba Gif obrázokov