Význam vyšetrenia CRP v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých

Vyšetrenie hladiny CRP sa využíva ako prostriedok na predchádzanie zbytočnému užívaniu ATB pri Infekciách horných dýchacích ciest. Tieto ochorenia sú najčastejšími infekčnými ochoreniami, vyskytujúcimi sa v praxi všeobecného lekára  a vo väčšine prípadov je veľmi ťažké, až nemožné, rozlíšiť len na základe klinického vyšetrenia, či ide o ochorenie vírusové alebo bakteriálne.

CRP je proteín akútnej fázy zápalu nachádzajúci sa v krvi. Jeho prirodzená hladina u človeka bez zápalu a nekrózy dosahuje hodnoty 1,0 – 8,0 mg/l. Hladina výraznejšie stúpa pri bakteriálnom zápalovom procese, poškodení tkanív, po operáciách, pri popáleninách a pod.

Merateľné hodnoty je možné zaznamenať už o 4 – 6 hodín, maximum dosahuje CRP o 24 – 48 hodín a k poklesu dochádza o 4 – 5 dní. Rýchly test na stanovenie hladiny CRP je pre lekára cenným nástrojom pri rozhodovaní sa medzi nutnosťou okamžitej antibakteriálnej terapie a prípadným sledovaním vývoja choroby.

 

    

 

Hodnoty CRP

  Hodnota CRP [mg/l]

  Význam

  do 6

  normálna hodnota

  6-35

  vírusová infekcia

  35 – 50

  neurčité rozmedzie

  viac ako 50

  bakteriálna infekcia

 

Terapeuticky sa rozhoduje nasledovne: Pacientom s hodnotou nad 40 mg/l je zväčša nutné nasadiť antibiotiká. Jedine pri ich dobrom klinickom stave a odmietnutí antibiotickej liečby sa odporúča zopakovať vyšetrenie o 1 až 2 dni. Pacientov s hodnotou CRP nad 60 mg/l je nutné takmer vždy liečiť antibiotikom,  až na výnimky ako je salmonelóza, aftózna stomatitída, syndróm periodickej horúčky a pod.

Výsledky môže skresliť užívanie hormonálnej antikoncepcie, vnútromaternicové teliesko, ťažká podvýživa a hormonálny deficit. Užívanie nesteroidných antireumatík a statínov može znižovať hladinu CRP v krvi. Vyšetrenie preto nie je vhodné realizovať u pacientov s chronickým zápalom /napr. reumatoidná artritída/.

Pri nízkych hodnotách CRP sa môže lekár pre  indikáciou antibiotík rozhodnúť až podľa ďalšieho rozvoja klinického stavu a opakovaného monitorovania zápalového parametra.

 

 

 

Test hladiny CRP robí lekár prvého kontaktu

Stanovenie C-reaktívneho proteínu (CRP), sa stáva postupne štandardom v ordináciách európskych všeobecných lekárov. V ambulantnej diagnostike predstavuje CRP najcitlivejší dostupný marker bakteriálneho zápalu, s reálnou laboratórnou presnosťou merania a časovou náročnosťou v trvaní len cca 3 minúty. Vytvára sa v pečeni, a zvýšené hodnoty signalizujú akútny zápal.

Základné informácie o proteíne CRP

CRP. Prvá bielkovinová molekula, ktorá bola popísaná v rámci proteínov akútnej fázy. Bola objavená v roku 1930 Tilletom a Francisom. Tí zistili, že séra niektorých akútne chorých osôb, zrážajú kapsulárny C polysacharid baktérie Streptococcus pneumoniae. V sére zdravých ľudí sa nachádza v nízkych koncentráciách. Prítomnosť CRP v krvi je výsledkom nešpecifickej reakcie organizmu na zápal vyvolaný vírusovými, bakteriálnymi a mykotickými infekciami alebo niektoré iné stavy. Užívanie nesteroidných antireumatík a statínov može znižovať hladinu CRP v krvi. Vyšetrenie preto nie je vhodné realizovať u pacientov s chronickým zápalom.

Prirodzená hladina CRP u človeka bez zápalu a nekrózy dosahuje hodnoty 1,0 – 8,0 mg/l. Hladina výraznejšie stúpa pri bakteriálnom zápalovom procese, poškodení tkanív, po operáciách, pri popáleninách a podobne. Merateľne hodnoty je možné zaznamenať už o 4 – 6 hodín, maximum dosahuje CRP o 24 – 48 hodín, a k poklesu dochádza o 4 – 5 dní. Rýchly test na stanovenie hladiny CRP je pre lekára cenným nástrojom pri rozhodovaní sa medzi nutnosťou okamžitej antibakteriálnej terapie a sledovaním vývoja choroby. Pokiaľ klinické príznaky trvajú menej ako 24 hodín, za hraničnú hodnotu u dospelých sa považuje hodnota CRP 25 mg/l.

Terapeuticky sa lekár rozhoduje takto: Pri dobrom klinickom stave pacienta s hodnotou v neurčitom rozmedzí, a odmietnutí antibiotickej liečby, sa odporúča zopakovať vyšetrenie o 1 až 2 dni. Pacientov s hodnotou CRP nad 60 mg/l je nutné takmer vždy liečiť antibiotikom, až na výnimky ako – salmonelóza, aftózna stomatitída, syndróm periodickej horúčky, a ďalšie. Výsledky vie skresliť užívanie hormonálnej antikoncepcie, vnútromaternicové teliesko, ťažká podvýživa a hormonálny deficit.

 

                       

 

Čo znamenajú namerané hodnoty?

Zvýšená koncentrácia CRP v sére (v priebehu 6 – 12 hodín po začiatku zápalového procesu) poslúži k sledovaniu úspešnosti liečby. V priebehu zápalu sa môže koncetrácia zvýšiť až tisíckrát oproti normálnej hladine.

Hodnota CRP [mg/l]

do 6

normálna hodnota

6-35

vírusová infekcia

35 – 50

neurčité rozmedzie

nad 50

bakteriálna infekcia

Hraničné hodnoty nie sú pevne dané, podľa zdrojov se odlišujú (často sa udáva do 40mg/l vírusová infekcia, a nad túto hranicu bakteriálna infekcia).

Legislatívne upravuje používanie CRP prístroja na Slovensku Výnos Ministerstva zdravotníctva SR, ktorý určuje vybavenie ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých do termínu 31.12.2011. Vyšetrenie CRP prístrojom napomáha rozumnému užívaniu antibiotík, redukuje nebezpečne rastúcu rezistenciu na ne, a urýchľuje účinnú terapiu pre pacienta.

 

 

Baktéria či vírus?

Test CRP je pre lekárov cennou pomôckou pri tom, ako od seba rozlíšiť bakteriálne a vírusové ochorenia, ktoré je podľa klinického obrazu spočiatku náročné až nemožné rozoznať. Platí, že čím je CRP vyššie, tým je zápal závažnejší.