Spomeňte si, kedy ste sa naposledy hádali s manželkou. Dokázali ste vyjadriť svoje pocity a názory alebo ste na seba len kričali? Vyriešili ste problém na svoju a manželkinu spokojnosť? Dokázali ste si odpustiť zraňujúce veci, ktoré ste si povedali?
Samozrejme, v akomkoľvek blízkom vzťahu bude konflikt. Niektorí ľudia už zo svojej prirodzenosti dokážu riešiť konflikty konštruktívne a v spolupráci. Veľa rokov radím manželským párom ako psychológ a viem, že väčšina z nás potrebuje v tejto oblasti poradcu. Ako môžeme riešiť nezhody bez toho, aby sme ublížili manželke alebo zranili svoj vzťah?
Podstata úspešného riešenia konfliktu spočíva v rozhodnutí manžela i manželky, že budú mať vzťah na základe vzájomnej úcty, dôvery a spolupráce. Preto je dôležité mať základné „pravidlá.“ Vy a vaša manželka sa môžete vopred dohodnúť, že keď dôjde k sporom, budete postupovať podľa týchto pravidiel:

(1) neponížite dôstojnosť toho druhého;

(2) budete s úctou počúvať jeho názor;

(3) zrelo vyjadríte svoje názory a (4) ak to bude nevyhnutné, dohodnete sa, že ste sa nezhodli, pričom si vždy zachováte dôveru vo zväzok lásky, ktorý vám Boh dal.

Zachovať si pokoj
Najdôležitejšie je zapamätať si, že medzi vami a manželkou nebude pokoj, ak nebude pokoj vo vašom srdci. Je dosť bežné, že manželia fungujú na základe akcie a reakcie. Jeden z nich sa nahnevá a ten druhý na túto emóciu reaguje úzkosťou, obranným postojom alebo hnevom. Všetky tieto negatívne emócie spôsobujú, že sa daný problém rieši ťažšie.
Ak však budeme pokojní, naša manželka vycíti náš stav mysle a uvoľní sa. Keď sa budeme usilovať mierniť svoje emócie a konštruktívne ich vyjadrovať, vytvoríme pozitívnejšie prostredie na riešenie konfliktu. A namiesto toho, aby sme hneď reagovali na danú situáciu, môžeme urobiť kroky, aby sme si zachovali pokoj.
Jedna takáto stratégia spočíva v tom, že si položíte otázku, čo asi rozhnevá vašu manželku a čo rozhnevá vás. Konflikty v manželstve často vznikajú pre problémy so sexom, peniazmi a výchovou detí. Spomeňte si, kedy ste sa s manželkou pohádali. O čom ste sa hádali? Keď si uvedomíte citlivé oblasti, môže vám to pomôcť, aby ste riešili problémy ešte skôr, než sa začne vážny konflikt.
Ďalšia stratégia spočíva v tom, že si pokojne prejdete myšlienky a emócie, ktoré zažívate v konfliktných situáciách. Môžete si všimnúť, že niektoré vaše myšlienky sú takmer aické a stále znova sa vyskytujú. Napríklad si môžete myslieť: „Nikdy to nerobí“ alebo „Mal by to urobiť.“ Všímajte si, aké pocity tieto myšlienky vyvolávajú vo vašom tele – možno sa vám zrýchli tep alebo zvraštíte čelo.

Skúmajte svoje myšlienky
Skúste preskúmať prirodzené myšlienky a pocity, ktoré ste pozorovali u seba. Keď budete skúmať svoje myslenie, proste Ducha Svätého, aby vám pomohol odolávať akýmkoľvek posudzujúcim alebo zveličujúcim myšlienkam. Napríklad, ak si myslíte: „Nikdy ma nepočúva,“ odpovedzte na túto myšlienku slovami: „Naozaj ma ani raz nepočúval?“ Spomeňte si, kedy vás manžel naozaj počúval.
Manželia a manželky musia zistiť, či ich očakávania nie sú príliš vysoké. Možno u svojho manžela či manželky hľadáte dokonalosť, ale Písmo jasne hovorí, že všetci „stratili Božiu slávu“ (Rim 3, 23). Je dôležité, aby sme neposudzovali seba a druhých podľa štandardov dokonalosti bez toho, aby sme si uvedomili prirodzenú ľudskú krehkosť.
Napríklad istý muž stratil nervy, keď s manželkou zablúdil počas jazdy autom. Manželka bola pod neustálym tlakom. Musela byť bezchybnou navigátorkou. Napokon si muž uvedomil, že by nemal očakávať, že manželka sa na sto percent nepomýli. Keď si to uvedomil, jeden veľký kameň úrazu sa v ich manželstve odstránil.
Keď si uvedomíme svoj hnev, podráždenie alebo zatrpknutosť, musíme mať osobnú moc nad sebou i nad svojimi emóciami. Dajte si pauzu, uvoľnite sa a urobte rozhodnutie, že sa budete ovládať skôr, než urobíte alebo poviete niečo iné. Pamätajte, že je v poriadku nahnevať sa – ale musíte to vyjadriť primerane.
Keď nám však emócie prerastú cez hlavu, je lepšie dať si pauzu. Možno by ste si mohli napísať list. Môžete sa zastaviť a pomodliť sa a až potom ísť ďalej. Takto vyjadríte svoje presvedčenie, že Boh vypočuje vašu modlitbu, aby ste ostali pokojní, a pomôže vám nájsť riešenie problému.

Nájsť riešenie
Existuje veľa návodov na riešenie problémov, ktoré sú overené časom. Môžu pomôcť vám i manželke pri riešení nezhôd. Prvý návod je založený na múdrej rade svätého Františka: „Najprv sa usilujte pochopiť a až potom byť pochopený.“ Keď počúvate svoju manželku, usilujte sa ju neprerušovať – verbálne či neverbálne.
Napríklad, keď vám manžel hovorí svoj názor a vy pritom sklopíte oči, nepomôžete tým vytvoriť atmosféru vzájomnej dôvery a úcty. Skúste vidieť svet tak, ako ho vidí manžel. Nemusíte súhlasiť, ale keď prejavíte pochopenie, vybudujete dôveru a povzbudíte manžela, aby vás pochopil.
Keď vám manžel či manželka vyjadrili svoj názor, skúste ho pochopiť s láskou a zopakujte, čo si myslíte, že vám manžel či manželka povedala. Dbajte o to, aby vám manžel či manželka potvrdili, že ste názor správne pochopili. Až potom začnite hovoriť svoju mienku.
Druhý návod na riešenie problémov spočíva v tom, že sa usilujte o „remízu“. V akomkoľvek konflikte očakávame, že vždy bude víťaz a porazený, ale je dôležité, aby ste pamätali, že vy obaja môžete mať úžitok z tvorivého riešenia. Vy a vaša manželka ste v rovnakom tíme. Aby ste spolupracovali na riešení, musíme premýšľať a zvažovať mnohé možnosti. Potom sa usilujte zhodnúť na tom najlepšom riešení. Spolupráca je najuspokojujúcejší spôsob riešenia konfliktu, ale vyžaduje si aktívne počúvanie a čas i energiu.
Napríklad jeden manželský pár sa neustále hádal pre financie. Manžel sa hneval, ako manželka používa kreditné karty, a manželka si myslela, že jej manžel je lakomý. Napokon ich konflikt donútil, aby si sadli, preskúmali svoje financie a dohodli sa na rodinnom rozpočte. Manželka súhlasila, že obmedzí svoje výdavky, a manžel súhlasil, že by si spoločne mohli dať ciele, aby si kúpili krajšie veci, ktoré chcela do domácnosti.

Dobrá vôľa a odpustenie
Konflikty nám neprerastú cez hlavu, keď si nájdeme čas, aby sme svoje manželstvo pestovali. Celkový prejav dobrej vôle jedného voči druhému – ovocie lásky a času, ktorý trávime spolu efektívne – zabráni vzniku mnohých sporov.
Ak počas hádky stratíte hlavu, možno budete mať pokušenie vyčítať si, že ste neláskaví alebo neprimerane reagujete. Pamätajte na to, že Pán nechce, aby ste sa rozišli pre sebakritiku. Namiesto toho nás chce jemne usvedčiť z hriechov a presvedčiť nás o svojej láske a moci premeniť nás na svoj obraz a podobu. Bez milosrdenstva voči sebe ľahko môžeme zaujať obranný alebo arogantný postoj.
Samozrejme, jeden z klenotov v každom manželskom vzťahu je dar odpustenia. Ak sme si ublížili, rýchlo požiadajme o odpustenie. Nech nevyklíči zatrpknutosť. Buďte zodpovední za to, čo ste povedali alebo urobili a čo prispelo k nezhode. Prijímajte jeden druhého ešte viac a menej sa usilujte toho druhého meniť.
Všetci máme slabé i silné stránky. Ježiš pozná každú našu slabosť, a napriek tomu je vždy pripravený a ochotný odpustiť nám. „Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti“ (Rim 12, 10). Milujeme a vážime si svojho manžela či manželku – a plníme svoje manželské sľuby –, keď hľadáme a darujeme odpustenie. Keď prídu konflikty, milujme a odpúšťajme s rovnakou ochotou, ako to robil Ježiš.

Keď sme pred pár rokmi absolvovali s manželom predmanželskú prípravu, kňaz sa nás, prítomných párov opýtal: Pohádali ste sa niekedy už tak poriadne? A tým, ktorí na túto otázku odpovedali váhavo alebo nie, tak trochu nadnesene poradil, aby do manželstva nevstupovali, kým sa poriadne nepohádajú.
Treba pozna
ť pred vstupom do manželstva, ako partner reaguje v kritických situáciách. Či je ochotný počúvať druhú stranu, alebo chce za každú cenu presadiť len vlastný názor. Či pri hádke partnera nezosmiešňuje, neuráža. Či vie povedať „odpusť“ a sám prijať prosbu o zmierenie.
Nemo
žno očakávať, že dvaja ľudia, ktorí sa majú radi, budú celý život prežívať idylickú lásku bez napätia a vzájomných stretov. Je potrebné prijať konflikty ako súčasť vzťahu a učiť sa prispôsobovať jeden druhému. Je žiaduce, aby partneri o problémoch hovorili. Psychológovia potvrdzujú, že ak problém vznikne, nie je dobré „zamiesť ho pod koberec“. Mnohé krízy v manželstve vznikajú z toho, že manželia problémy neriešia, strkajú pred nimi hlavy do piesku, tvária sa, že neexistujú, odmietajú o nich komunikovať. Čakajú, že sa vyriešia samy, ale ony sa kumulujú. A keď to raz vybuchne, je z toho skutočný požiar. V každom prípade je lepšie, ak ľudia spolu komunikujú, i keď má debata búrlivejší priebeh, ako keď všetko uchovávajú v sebe.
Na druhej strane treba po
čúvať sv. Pavla: Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom. (Ef 4,26) Hádka nemá plodiť hriech. Konštruktívnejšie ako hľadanie vinníka je ochota uvedomiť si svoj vlastný podiel viny a hľadať príležitosť k zmiereniu. Čakať, že príde ten, ktorý má viac viny na konflikte, nie je vhodným riešením niekedy to každý z partnerov očakáva od toho druhého. Nie každý odpúšťa rovnako ľahko, preto je dobré, ak mu ten „ľahšie odpúšťajúci“ v tomto pomôže. Niekedy to môže unavovať, ale aj Ježiš hovorí o neustálom odpúšťaní nie 7-krát, ale77-krát. A ruku na srdce ak ja napomáham urovnávať v manželstve konflikty, nie je partner mne nápomocný v niečom inom, v čom zasa pokrivkávam ja?
Takisto je v
hádke vhodné udržať riešenie konfliktov na vecnej úrovni ak manžel nedodržal sľúbené slovo a nenašiel si čas pre rodinu na víkend, treba hovoriť o tomto probléme, a nie vyťahovať všetky staré hriechy. Dobré je o tom hovoriť v prvej osobe teda vyjadriť, ako problém prežívam ja, napr. mňa zraňuje, keď..., viac by mi vyhovovalo, keby si... a nie hneď zasypať kritikou druhú stranu: ty neustále spôsobuješ, že,..., si celý otec! Dôležitá je v konflikte schopnosť počúvať druhú stranu a dať jej priestor, aby sa mohla vyjadriť. Neupozorňovať na malichernosti, naopak, využiť príležitosť na pochvalu. Niekedy je dobré nechať ochladnúť emócie a nájsť si iný príhodný čas na riešenie konfliktu.
Dobrá a
zrelá komunikácia medzi partnermi je skutočným umením, ktorému sa treba učiť celý život. A pri tom všetkom ako najdôležitejšie nad tým by mala byť láska, ktorá, ako hovorí Božie Slovo, vždy prikryje množstvo hriechov (1 Pt 4,8).

Manželstvo vyžaduje dokonalú prípravu. Obstoja iba tí, čo absolvovali školu Kristovej lásky, milosrdenstva a odpúšťania.
Ján Pavol II

Štvrťhodinka pre pevnejšie manželstvo

Riešenie konfliktov je chcenie

Nedávny prieskum odhalil, že keď v manželstve začnú lietať iskry, 52% žien

a 39% mužov „uteká“ na gauč. Keďže syndróm boj - útek je medzi manželmi príliš

častý, mali by hneď na začiatku urobiť rozhodnutie:

1. Keď budeme mať nejaký konflikt, nebudeme utekať. Rozhodli sme sa ísť cestou

vzájomného chápania, čo je v podstate sľub, že ostaneme spolu a budeme sa učiť

vyriešiť každý konflikt. Môže sa však stať, že sa naša hádka bude stupňovať a my

sa nedokážeme ovládať. Ak sa zhodneme na tom, že potrebujeme byť chvíľu sami,

rozdelíme sa a v stanovený čas sa opäť stretneme. V tom prípade môže byť

„odchod“ prínosom.

2. Prijmem každú tému, o ktorej sa môj partner bude so mnou chcieť rozprávať.

Môže sa stať, že jeden z partnerov ďalší rozhovor s nahnevaným partnerom odmietne

a myslí si, že je tvorcom pokoja v rodine. V skutočnosti však tým, že

uprostred rozhovoru zmĺkne, rozpútava vojnu. Ak odmieta hovoriť, nič sa tým

nevyrieši. Naopak. Partneri sa ocitnú v slepej uličke, ktorá spôsobuje napätie

a oberá ich o pokoj.

3. Nebudem obviňovať svojho partnera ani vtedy, keď konflikt spôsobil on. Je ľahšie

obviňovať ako prijať zodpovednosť. Pozor na „ty vždy“ a „ty nikdy“. Za vyriešenie

konfliktu sú zodpovední obaja. Otázka, kto začal, nie je dôležitá.

4. Nedovolím, aby konflikt prerástol do situácie, v ktorej jeden vyhráva a druhý

prehráva. Náš osobný vzťah je hodnotnejší ako to, kto vyhrá. Pri nútenom riešení

„víťaz“ veľmi pravdepodobne stratí vrúcnu náklonnosť a sympatie svojho partnera.

5. Nebudem chcieť udržať zdanlivý pokoj za každú cenu. Kto sa vzdá a za každých

okolností sa dokáže prispôsobiť, ničí spoločný cieľ, ktorým je využitie konfliktu

na dozrievanie a rast.

Na upevnenie a prehĺbenie manželského vzťahu

1. Ktoré z uvedených piatich rozhodnutí považuješ za najťažšie a prečo? Máš

z detstva, alebo manželstva také skúsenosti, ktoré ti bránia urobiť spomenuté rozhodnutia?

2. Ktoré z uvedených piatich rozhodnutí by vám, ako manželom najviac pomohlo

pri riešení konfliktov? Bráni vám niečo urobiť toto rozhodnutie?

3. Porozprávajte sa o konfliktných situáciách:

· Keď si sa cítil ako víťaz.

· Keď si sa stiahol a prestal si hovoriť.

· Keď si sa prispôsobil, aby bol v dome pokoj, hoci problém sa tým nevyriešil.

· Keď ste dosiahli kompromis.

· Keď ste konflikt vyriešili.

4. Ako riešite spory?

Výzva na tento týždeň: Vyber si aspoň jedno z uvedených rozhodnutí a usiluj sa

ho dodržiavať vždy, keď v manželstve dôjde ku konfliktu.

Môžeme to vyriešiť ??