PROFIL SPOLOČNOSTI
Rok založenia:
IČO:
DIČ:
V zastúpení:
2004
36416002
2021776647
MUDr. Mária Vojtášová
Ing. Juraj Vojtáš
Obchodný register okresného súdu Žilina
Zo zákona o zdravotnej starostlivosti
Úplné znenie zákona o zdrav.starostl.

(1) Zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženiaživota fyzickej osoby (ďalej len "osoba"), zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcichgenerácií; zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu,biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu.

(2) Zdravotný výkon je ucelená činnosť zdravotníckeho pracovníka, ktorá predstavuje základnújednotku poskytovania zdravotnej starostlivosti.

(3) Neodkladná zdravotná starostlivosť (ďalej len "neodkladná starostlivosť") je zdravotnástarostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozujejej život alebo niektorú zo základných životných funkcií, bez rýchleho poskytnutia zdravotnejstarostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebospôsobuje náhle zmeny jej správania a konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje sebaalebo svoje okolie. Neodkladná starostlivosť je aj zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode.Súčasťou neodkladnej starostlivosti je neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia, neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami a neodkladná preprava darcov a príjemcovorgánov, tkanív a buniek určených na transplantáciu; neodkladnú prepravu vykonávajúposkytovatelia záchrannej zdravotnej služby.

Video galéria Visit 02/2016
Foto galéria Visit 02/2016
Deti môžu len žiť. Dospelí musia zápasiť.
Dobré slovo je vzácny lekár. Žiaľ mnohým sa dostane až po smrti.