Životné minimum od 1.7.2024 a dopady jeho zvýšenia

Zdroj:  www.relia.sk

 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR) dňa 22.5.2024 zverejnilo do medzirezortného pripomienkového konania (pod číslom LP/2024/235) návrh opatrenia, ktorým sa upravujú sumy životného minima platné od 1.7.2024.

Výsledné sumy sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor.

Dňa 27.6.2024 opatrenie vyšlo v Zbierke pod číslom 149/2024 Z. z.

Suma životného minima sa od 1.7.2024 zvyšuje o 1,9 %, čo znamená, že aj veličiny naviazané na rast životného minima sa budú zvyšovať o toto percento.

 

Životné minimum platné od 1.7.2023 do 30.6.2024

 

Nové sumy životného minima platné od 1.7.2024 do 30.6.2025

 

DOPADY ZVÝŠENIA SUMY ŽIVOTNÉHO MINIMA

Rodičovský príspevok od 1.1.2025

Sumy rodičovského príspevku platné k 31. decembru 2024 sa upravujú koeficientom, ktorým boli upravené sumy životného minima (1,019). Upravené sumy rodičovského príspevku sa zaokrúhľujú na najbližších desať eurocentov.

 

Nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2025

Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň je 479,48  (21-násobok životného minima / 12).

V ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní za rok 2025:

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 25426,27 € (92,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 5753,79 € (21-násobok životného minima).

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 25426,27 €, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne:

12110,36 € – (základ dane : 4)

... kde suma 12110,36 € = 44,2-násobok životného minima

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 48441,43 € a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

 

Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) v roku 2025

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 48441,43 € (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca:

5260,61 € - vlastný príjem manželky

... kde suma 5260,61 € = 19,2-násobok životného minima

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 48441,43 €, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná výpočtom:

17370,97 € – (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky

... kde suma 17370,97 € = 63,4-násobok životného minima

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 69483,86 € a viac, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, a to bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

 

Sadzba dane v roku 2025

Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19 % suma 4036,79 €.

 

Daň za rok 2025 sa nevyrubí a neplatí, ... (§ 46a)

*

Nárok na predčasný starobný dôchodok

Od 1.7.2024 do 30.6.2025 má poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 438,40 € (1,6-násobok životného minima 273,99 €).

 

Evidencia na úrade práce

Suma, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie od 1.7.2024 do 30.6.2025, je 273,99 € mesačne.

 

Dávky v hmotnej núdzi

Podľa § 15 ods. 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, sumy dávky a sumy príspevkov podľa § 10 až 14 zákona, ktoré sú platné k 31. decembru 2024, sa upravia od 1. januára 2025 koeficientom, ktorým boli k 1. júlu 2024 upravené sumy životného minima, teda zvýšia sa o 1,9 %.

Upravené sumy sa zaokrúhľujú na najbližších desať eurocentov.

 

Minimálne dôchodky

Od 1. januára 2025 sa zvyšujú sumy minimálnych dôchodkov. Viac v článku: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1099

 

V pokračovaní článku: Minimálne poistné a minimálne preddavky na zdravotné poistenie, nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok.

 

MINIMÁLNE POISTNÉ A MINIMÁLNE PREDDAVKY NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Počas roka 2025 je minimálny preddavok zamestnanca súčet:

Minimálny preddavok zamestnanca je počas roka 2025 suma 10,95 € + 30,13 € = 41,08 €.

 

Poznámka: Podľa § 16 ods. 1 ZZP sa preddavok na poistné zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

 

 

 

Minimálne poistné zamestnanca za rok 2025 je súčet:

Minimálne poistné zamestnanca za rok 2025 je suma 131,51 € + 361,66 € = 493,17 €.

Poznámka: Podľa § 19 ods. 3 ZZP sa jednotlivé sumy poistného zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.

 

ZRÁŽKY

Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok podľa Civilného sporového poriadku, ktoré sú platné od 1.7.2024 do 30.6.2025

Základné nepostihnuteľné sumy:

 

Základné nepostihnuteľné sumy, ak povinným je poberateľ dôchodku, § 2a nariadenia:

 

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa, § 2 ods. 1 nariadenia:

 

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa, ak povinným je poberateľ dôchodku, § 2a ods. 3 nariadenia:

 

Pri zrážke prednostných pohľadávok podľa § 71 ods. 2 Exekučného poriadku (okrem zrážok výživného na maloleté dieťa), § 2 ods. 2 nariadenia:

 

Pri zrážke prednostných pohľadávok podľa § 71 ods. 2 Exekučného poriadku, ak povinným je poberateľ dôchodku (okrem zrážok výživného na maloleté dieťa), § 2a ods. 3 nariadenia:

 

Pri pokutách za priestupky (týka sa aj poberateľov dôchodkov), § 2b nariadenia:

 

Suma, nad ktorú sa zráža bez obmedzenia: 1150,74 € (300 % základnej sumy na povinného, 300 % z 383,58 €)

 

Poznámka: Všetky nepostihnuteľné sumy sa zaokrúhľujú na eurocenty smerom nadol.